avatar

Junyi Li

Ph.D. Student
Harbin Institute of Technology
nagejacob[at]gmail[dot]com


About Me

Junyi Li is currently a Ph.D. student at Harbin Institute of Technology, China, under the supervision of Prof. Wangmeng Zuo. Before that, he received his B.Eng. degree also from Harbin Institute of Technology in 2020. His current research interest focuses on low-level vision.

Publications

  1. Junyi Li, Zhilu Zhang, Xiaoyu Liu, Chaoyu Feng, Xiaotao Wang, Lei Lei, Wangmeng Zuo
    IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
  2. Junyi Li, Xiaohe Wu, Zhenxing Niu, Wangmeng Zuo
    European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.


Powered by Jekyll and Minimal Light theme.

冀ICP备2023006053号